SONG

Lærar: Marit Sehl

Målsetting

Gjennom undervisninga skal eleven bli kjent med si ega stemme, utforske dei utallige mulegheitene som finns i stemma og styrke sjølvkjensla til å finne sitt eige uttrykk.

Å bevare gleda over å synge og uttrykke seg gjennom stemma, står sentralt i undervisninga.

Undervisning

Sangundervisning ved Ål kulturskule tilbys fyrst og fremst elevar frå 11 år og oppover. Det visest stor respekt og varsomheit for dei fysiologiske eindringane og rammane som er knytta til utvikling av stemma i denne alderen.  Eleven lærar grunnelementar i sangteknikk, formidling og tolkning, teknikk for å synge med og utan mikrofon, og samspel med andre.

Gjennom undervisning  i grupper får elevane større utbytte av undervisninga. Det blir meir dynamisk for elevane og dei kan gi kvarandre god støtte. Dei lærar seg å synge for andre i trygge omgivelsar, og det er et godt læringspotensiale i å høyre på andre synge og bli vegleia.

Semesteret avsluttast med ein individuell time der eleven skal evaluere undervisning og eigeninnsats. Lærar vil også gi ei tilbakemelding på utvikling og innsats, og sammen set elev og lærar nye mål for stemmeutviklinga.

Ensemble

Alle som begynner med sangundervisning på Ål kulturskule, begynner i et ensemble. Det blir delt  inn i ensembler etter alder (11-13 og 14-18), slik at undervisninga kan tilretteleggast best muleg.

Mykje av undervisninga vil foregå her, mens dei resterande blir fordelt på individuelle timar og samspeltimar.

Det blir lagt vekt på å arbeide med klang, intonasjon (å synge reint), sangteknikk og støtte, samt enkel notelære.

I ensemblet syng alle på samme sangen. Ensemblet vil også fungere som ei lita vokalgruppe med solistar og mogelegheit for fleirstemt sang. Det blir lagt vekt på at eleven gjennom ensemble skal bli kjent med fleire sjangrar og øve opp ei god musikkforståing.

Til individualundervisninga vel som oftast eleven, i samråd med faglærar, det materiale ho/han vil arbeide med. Dette materiale er det også som blir tatt med til samspeltimane.

Masterclass

Denne undervisninga er for dei elevane som viser stor motivasjon, engasjement, eigeninnsats og talent. Det er ein reflekterande læringsarena som krev ein større eigeninnsats frå eleven.

Masterclassundervisninga foregår med to elevar om gangen. Kvar enkelt får arbeide med faglærar medan den andre eleven høyrer på. Det ligg mykje læring i å høyre andre bli instruert og observere utviklinga.

Gjennom masterclass vil elevane få arbeide endå meir med teknikk og støtte. Også her vil det vere undervisning innanfor notelære og høyrelære.

Undervisninga foregår primært i masterclass. Dei resterande blir fordelt på samspel.

Elevane møter til masterclass med sjølvvald materiale. Dei skal ha ei klar forestilling om kva dei vil med materialet og hva dei ser som utfordring. Dette materialet kan dei også ta med til samspel.

Opptak til Masterclass blir gjort på bakgrunn av elevens utvikling i ensemble og samtale med faglærar.

 

Mål for undervisninga:

Ensemble

Bevare gleda og forventinga.

Oppnå følelse av meistring.

Bli kjent med sin eiga stemme.

Oppvarming og bruk av støtte/pust.

”å synge på øyre” /lære gjennom å høre.

Lære litt om mikrofonbruk.

Tolkning av tekst/melodi.

Noko notelære.

Bli kjent med ulike sjangrar.

Være trygg på ei scene og på å synge for andre.

Oppleve samspel.

 

Masterclass

Bevare gleda og forventingen.

Sangteknikk.

Utvikle bevisst forhold til pust, stemmebruk og stemmeomfang.

Meistre fleire sjangrar.

Finne meir av sitt eige uttrykk.

Vere bevisst si rolle som formidler.

Improvisasjon og intonasjon.

Note og høyrelære.

Meir om mikrofonbruk.

Samspel med andre.