SONG

Lærar: Marit Sehl

Målsetting

Gjennom undervisninga skal eleven bli kjent med si ega stemme, utforske dei utallige moglegheitene som er i stemma og styrke sjølvkjensla til å finne sitt eige uttrykk.

Å bevare gleda over å synge og uttrykke seg gjennom stemma, står sentralt i undervisninga.

UndervisningGjennom eit skuleår vil elevane møte ulike stilartar ogsjangre. Dei lærer å syngje med akkompagnatør og band, og dei lærer åsyngje fleirstemt saman med andre songelevar.Songundervisning ved Ål kulturskule tilbys fyrst og fremst elevar frå 11år og oppover. Eleven lærar grunnelementar i songteknikk, formidling ogtolkning, teknikk for å synge med og utan mikrofon o.a. Det vert tekeomsyn til dei fysiologiske endringane som er knytta til utvikling avstemma i denne alderen.Songtimane er individuelle timar, 25 minutt pr gong. I prosjektperiodarkan timane endrast til gruppetimar eller samspelstimar.Mål for undervisninga:Bevare gleda og forventinga.Oppnå følelse av meistring.Bli kjend med sin eiga stemme.Oppvarming og bruk av støtte/pust.Tolkning av tekst/melodi.Notelære.Bli kjend med ulike sjangrar.Være trygg på ei scene og på å synge for andre.Oppleve gleda ved samspel.