SONG

Lærar: Marit Sehl

Målsetting

Gjennom undervisninga skal eleven bli kjent med si ega stemme, utforske dei utallige mulegheitene som finns i stemma og styrke sjølvkjensla til å finne sitt eige uttrykk.

Å bevare gleda over å synge og uttrykke seg gjennom stemma, står sentralt i undervisninga.

Undervisning

Sangundervisning ved Ål kulturskule tilbys fyrst og fremst elevar frå 11 år og oppover. Det visest stor respekt og varsomheit for dei fysiologiske eindringane og rammane som er knytta til utvikling av stemma i denne alderen.  Eleven lærar grunnelementar i sangteknikk, formidling og tolkning, teknikk for å synge med og utan mikrofon, og samspel med andre.

Gjennom undervisning  i grupper får elevane større utbytte av undervisninga. Det blir meir dynamisk for elevane og dei kan gi kvarandre god støtte. Dei lærar seg å synge for andre i trygge omgivelsar, og det er et godt læringspotensiale i å høyre på andre synge og bli vegleia.

Semesteret avsluttast med ein individuell time der eleven skal evaluere undervisning og eigeninnsats. Lærar vil også gi ei tilbakemelding på utvikling og innsats, og sammen set elev og lærar nye mål for stemmeutviklinga.

Mål for undervisninga:

Ensemble

Bevare gleda og forventinga.

Oppnå følelse av meistring.

Bli kjent med sin eiga stemme.

Oppvarming og bruk av støtte/pust.

”å synge på øyre” /lære gjennom å høre.

Lære litt om mikrofonbruk.

Tolkning av tekst/melodi.

Noko notelære.

Bli kjent med ulike sjangrar.

Være trygg på ei scene og på å synge for andre.

Oppleve samspel.