Kulturskolen skal gi eit tilbod av høg fagleg og pedagogisk kvalitet og representerer ei vesentleg fordjuping utover det obligatoriske skuleverket. Opplæring i kulturskulefaga er individuelt tilpassa, langsiktig innretta og kan gi elevar ei livslang interesse, for nokre også eit grunnlag for yrkesutdanning innanfor kunstfag. Hovudmålsetjinga er å utvikle dei skapande og kreative evnene hjå elevane, og gje dei kunnskap og innsikt innafor eige arbeidsfelt, og i tillegg ei generell forståing av kunst og kultur. Vårt motto er: ein leiken og kreativ kvardag!

Foreldrebetaling i kulturskulen:

Heil plass 3 201 kr/år. Sysken eller fleire plassar på individualundervisning 2 243 kr/år. Gruppeundervisning 2 346 kr/år. Gruppeundervisning vaksne 3 400 kr/år.  Materiell kunstskule 430 kr/semester. Satsane gjeld pr. elev. Faktura blir sendt to gonger i året. Satsane kan endre seg ved nytt skuleår og vert sett av kommunestyret.

Retningsliner for elevplass i kulturskulen

 • Påmeldinga er bindande for heile skuleåret. Dersom ein elev ynskjer å slutte til jul, må skulen ha skriftleg melding om dette innan 10. desember, og 1.august for haustterminen. Elevavgifta blir sendt ut to gonger i skuleåret (vår og haust), og elevar som sluttar midt i eit semester, kan ikkje rekne med redusert elevavgift.
 • Ved å ta imot elevplass ved Ål kulturskule forpliktar eleven seg til å møte presist og førebudd til timen. Elevar får ikkje att forsømte timar. Sjukdom eller anna som hindrar eleven i å delta må meldast til lærar.
 • Vi er ein papirlaus skule, som i all hovudsak informerer digitalt. Eleven forpliktar seg til å halde seg oppdatert på informasjon frå læraren pr. e-post eller nettsider, og til ei kvar tid sørgje for at skulen har korrekt kontaktinformasjon. Ved bytte av e-postadresse eller telefonnummer, ta kontakt med skulen.
 • Skulen har rett til å melde undervisningsfråfall ved sjukdom to gonger i semesteret, utan refusjon.  
 • Kulturskulen ynskjer friske og opplagte elevar. Ta difor med ei sunn og god matpakke dersom eleven kjem rett frå skulen!
 • Eleven forpliktar seg til å fylgje undervisningsforløpet som blir lagt opp av lærar.
 • Samspel og andre konsertperiodar er ein viktig del av undervisninga, og alle elevar forpliktar seg til å delta på dette minst éin gong i året. I samspelsperiodar går vanleg individualundervisning ut.
 • Ved to uvarsla fråværstimar, ved manglande interesse for faget, eller av disiplinære årsaker, kan elevar miste plassen i kulturskulen. Avgifta blir då ikkje refundert.
 • Ekstra utgifter til notebøker og utstyr kan forekomme. Eleven forpliktar seg til å fylgje opp dette, evt. saman med lærar finne fram til andre løysingar.
 • Alle musikarar forpliktar seg til å ha med nødvendig utstyr for undervisninga; notar, instrument, plekter/capo, trommestikker, hørselsvern osv.
 • Alle dansarar forpliktar seg til å møte i bevegelege klede, med oppsatt hår og evt. høveleg fottøy. Av hygieniske og smitteforebyggande årsakar ynskjer vi at borna har reine hender og føter til dansetimane.
 • Lærarar kan bli sendt på kompetansehevande kurs i løpet av skuleåret. Dette kan føre til at undervisninga blir flytta eller avlyst.
 • Kulturskulen fylgjer i hovudsak skuleruta for grunnskulen, men større haust- og vårprosjekt som heile kulturskulen, eller enkelte lærarar gjennomfører, kan medføre at undervisninga blir avslutta noko tidlegare enn oppsett i skuleruta. Elevane vil i perioden/-ane det er prosjektundervisning få eit meir intensivert tilbod som då endar i ei framsyning.

TEAMET VÅRT

Me elskar å utvikle og ta vare på kunstnerisk og kulturell kompetanse! Til grunn ligg eit heilskapleg syn på mennesket og ideen om at alle menneske har formsans og uttrykksbehov vi kan være med på å utvikle. Kunst- og kulturuttrykk rører ved grunnvilkår ved tilværet vårt slik som glede, lengt, draumar, melankoli og einsemd, og er grunnleggjande i danningsprosessen. Me er stolte av å vere lærarar i Ål kulturskule

Iris Almås Tangeraas

Rektor (permisjon ut 2020)

Audun Sporsheim

Gitar, bass og EDM

Rebecca Lofft

Fiolin, fele og hardingfele

Trude Saksen

Dans og koreografi

Bergljot Kaslegard

Piano, samspel, musikkleik og kreativ skriving

Eivin Brye

Perkusjon

Rannveig Øygardslia

Fungerande rektor og dans

Ludmilla Petrova

Piano og kirkeorgel

Rebecca Loos

Yoga

Siv Sylvarnes

Yoga

Camilla Kristin Jenssen

Visuell kunst

Jan Fredrik Grøndal Henriksen

Teater og Kulturmagi

Marit Sehl

Song