KulturMagi

Kulturmagi er eit kunstnerisk og humanistisk samarbeidsprosjekt som i hovedsak skal tilby aktivitet kvar veke og resultere i ei open forestilling på Ål kulturhus juni 2020. Elevane skal få prøve seg på teater, dans, historiefortelling, sang og musikk.

Born og ungdom frå heile verda kjem til kommunen vår. Mange er kome hit som flyktningar og asylsøkjarar, nokon er vakse opp her med framandspråklege foreldre. Kulturskulen har eit stort ansvar for å lage møteplassar og prosjekt saman med born som er vakse opp i Norge.

Forestillinga baserast på det aktørane har med seg av kulturskattar, som flettast saman med norske folkemusikktradisjonar og global ungdomskultur.

I KULTURMAGI blir alle invitert til å gi av seg sjølv. Alle skal føle at dei har noko å dele, alle skal kjenne seg som ein superressurs i prosjektet!

Vi er alle unike menneske som ber på unike historier og erfaringar som ingen andre har. I prosjektet fokuserer vi på mogelegheitene og ikkje hindringane, spør deltakarane kva dei har og ikkje kva dei manglar. Slik blir krafta som tar pusten frå publikum skapt og gjer at kvar enkelt får overskott også til å åpne for det som samlar oss, nemleg KULTURMAGI!

Kulturmagi står på scena onsdag 10 mai 2020. Er du ein av dei?

Øvingar kvar tysdag kl 17:00–18:30
Storescena, Ål kulturhus
Alder: frå siste året i barnehagen til 25 år.