Kulturskulen og Korona

Kulturskulen og Korona


Torsdag 12. mars vart kulturskulen, på lik line med alle skuler landet over, stengt grunna korona-pandemien.

Lærarane våre har gjort sitt beste i eit forsøk på å gje elevane våre alternativ undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Me har forsøkt oss på øvebingo, YouTube-videoar, bruk av leksesett i SpeedAdmin og undervisning via plattformar som m.a. Zoom og Teams.

Me har full forståing for at dette ikkje er like enkelt å følge med på for alle, at nokon har meir enn nok med skuleoppgåver, medan andre manglar motivasjon for å halde fram utan å få møte læraren og gruppa si. Det er heller ikkje alle faga våre det er like enkelt å digitalisere, og det er ikkje til å legge skjul på at det krev mykje av både lærarar, elevar og føresette å skulle gjennomføre undervisning på ein slik måte.

Oppdatering 23. april:

Ål Kulturskule vil, i samråd med dei andre kulturskulene i dalen og med kommuneoverlegane, halde fram med digital undervisning inntil vidare.

Me arbeider for at det skal vera trygt å delta i undervisning hjå uss framover. Norsk Kulturskuleråd arbeider med ein smittevernsrettleiar som tek utgangspunkt i rettleiarane for barnehagar og skuler. Denne vil bli tilpassa kulturskulene og deires eigenenart, ulike omsyn og faktorar som speler inn i dei ulike faga, størrelser på grupper og gruppesamansetningar.
Refusjonsgrad av elevbetalinga for vårsemesteret vil også bli avgjort regionalt.

Dei fleste av våre lærarar tilbyr no alternativ undervisning. Den digitale undervisninga vil vera ulik for faga og lærarane våre, alt frå “live” undervisning til utsending av oppgåver og linkar.

Det vil vera ulikt frå pedagog til pedagog, frå gruppe til gruppe og frå elev til elev. Digital undervisning kan egne seg godt for nokre grupper, men ikkje for alle. Elevsamansetning, tilgang til egna lokaler og tilstrekkeleg internettkapasitet er også tilhøve som speler inn.

Situasjonen endrar seg stadig, og me er heile tida førebudde på ulike scenario. Om me ser at det er mogeleg å gjennomføre på ein trygg måte, kan det bli aktuelt for enkelte lærarar å starte opp att delar av undervisninga si på normalt vis.

Tusen takk for at me framleis kan vera ÅLeine saman! 💜

Me håpar at de har høve til å nytte tida heime til å spele, synge, danse, måle, teikne, leike – og ta vare på dykk sjølve og dei rundt dykk!

Comments are closed